Цели и взаимоотношения на Изкуството

 1. Първото условие за допускане и членство в Ордена е вярата във Върховното Същество. Това е съществено и не позволява компромиси.
 2. Библията, която Свободните Зидари наричат Книгата на Светия Закон, винаги е отворена в Ложите. От всеки кандидат се изисква да приеме Задължението си върху тази книга или върху Светото Писание на своята вяра, за да придаде святост на клетвата или обещанието, дадено върху него.
 3. На всеки, който встъпи в Свободното Зидарство, от самото начало строго се забранява да насърчава всяко действие, което може да клони към нарушаване на спокойствието и добрия ред на обществото; той трябва надлежно да се подчинява на законите на държавата, в която живее и никога не бива да е небрежен по отношение на верността си към законната Власт.
 4. Макар че по този начин Свободното Зидарство налага на всеки свой член задълженията на лоялност и гражданско съзнание, то запазва правото на индивида да има свое мнение по отношение на обществените дела. Но нито в някоя Ложа, нито когато и да било, в качеството си на Свободен Зидар, той няма право да обсъжда или да застъпва своите възгледи по теологични или политически въпроси.
 5. Обединената Велика Ложа на България винаги неотклонно е отказвала да изразява мнение по въпроси относно външната или вътрешната държавна политика, независимо дали у дома, или в чужбина, и няма да позволи нейното име да бъде свързвано с каквото и да било действие, независимо колко хуманитарно може да изглежда то, което нарушава неизменната ѝ политика да стои настрани от всеки въпрос, влияещ на взаимоотношенията между две правителства или между политически партии, или въпроси, отнасящи се до конкурентни теории за управление.
 6. Обединената Велика Ложа на България категорично отказва да има каквито и да било взаимоотношения с организации, наричащи се Свободни Зидари, които не спазват гореспоменатите принципи.
 7. Обединената Велика Ложа на България е Суверенна и Независима организация, практикуваща Свободното Зидарство само в рамките на трите Степени, и то само в границите, определени от нейната Конституция като “същинско Старо Масонство”. Тя не признава и не приема съществуването на каквато и да било по-висша Масонска власт, независимо как се нарича тя.
 8. Обединената Велика Ложа на България ще откаже да участва в конференции с така наречените Международни асоциации, претендиращи да представляват Свободното Зидарство, които допускат до членство организации, неспазващи строго принципите, на които се основава Обединената Велика Ложа на България.
 9. Основните принципи на Свободното Зидарство не са тайна. Обединената Велика Ложа на България винаги ще обсъжда признаването на онези Велики Ложи, които приемат и практикуват тези принципи.
 10. Ако някога Свободното Зидарство се отклони от своя курс, изразявайки мнение по теологични или политически въпроси, то не само ще посее семето на раздора сред своите членове, но може и да изгуби онази безпристрастност към фактите, случващи се в обществото, която винаги е позволявала на Свободното Зидарство да съществува мирно.
 11. Обединената Велика Ложа на България е убедена, че чрез стриктното спазване на тези Цели и взаимоотношения Свободното Зидарство е оцеляло сред постоянно променящите се доктрини на външния свят, а също така е принудена да отбележи пълното си неодобрение на всяко действие, което може да клони дори към най-малкото отстъпление от основните принципи на Свободното Зидарство. Тя е на твърдото мнение, че ако някоя Велика Ложа го допуска, тя не може да претендира, че следва Древните Ориентири на Ордена.