Свободното Зидарство и обществото

Политиката на Обединената Велика Ложа на България
Всеки член на Изкуството трябва ясно да разбере, че членството му не го освобождава от задължението да изпълнява отговорностите си към обществото, в което живее. Задължението на всеки нов Посветен изисква от него да бъде примерен в изпълнението на гражданския си дълг; това задължение се разпростира върху неговия личен, обществен, стопански или професионален живот.

Уважение към закона
Свободното Зидарство изисква от своите членове да уважават законите на всяка страна, в която човек може да работи и живее.

Принципите
Принципите на Свободното Зидарство по никакъв начин не влизат в конфликт със задълженията на неговите членове като граждани, независимо дали на работа, у дома, или в обществения живот, а напротив – те следва да ги подкрепят в изпълнението на техните обществени или лични отговорности. Така няма конфликт на интереси между Задължението, поето от един Свободен Зидар, и неговия обществен дълг.   Ако е известно съществуването или се очаква възникването на фактически или потенциален конфликт на интереси, трябва да се направи декларация по този въпрос.

Понякога може да бъде благоразумно да се разкрие членството, за да се избегне онова, което другите могат погрешно да си въобразят, че представлява потенциален конфликт на интереси или пристрастие, но това трябва да е въпрос на лична преценка.

Използване на членството
Един Свободен Зидар не трябва да използва членството си, за да популяризира собствения си или нечий друг бизнес, професионални или лични интереси. Това се казва направо или по дедукция няколко пъти в самото начало на кариерата на Свободния Зидар, така че никой Свободен Зидар да не може да претендира, че не е знаел за това. Участието в Масонски дейности на Свободен Зидар, който наруши това правило, може да бъде прекратено или дори той да бъде изключен.

Семейството
Не бива да се допуска Свободното Зидарство да нанесе вреда на семейството на един човек или на други негови връзки, като отнема твърде много от времето или от парите му или като го принуждава да действа по начин, който е против неговите интереси.

Граждански дълг
Гражданският дълг на Свободния Зидар трябва винаги да надделява над всякакво задължение към други Свободни Зидари и всеки опит да се защитава някой Свободен Зидар, който е действал нечестно или незаконно, или да дава пристрастно предимство на друг Свободен Зидар, противоречи на този най-важен дълг.

Лични и професионални трудности
Ако могат да се представят доказателства, че нечий личен провал или трудности в бизнеса се обясняват с “Масонско влияние”, Масонската власт би разгледала сериозно този факт, тъй като това противоречи на принципите на Свободното Зидарство.

Потайност
Свободното Зидарство не е тайно общество.
Както много други общества, то смята някои от вътрешните си работи за поверителни въпроси за своите членове. Не съществува тайна относно неговите цели и принципите, които могат да бъдат прочетени в този уебсайт. Тайните на Свободното Зидарство се отнасят до неговите традиционни начини за разпознаване. Церемониите му са поверителни.   В един обикновен разговор има много малко неща за Свободното Зидарство, които не могат да бъдат обсъждани. При запитване по приемливи причини Свободните Зидари имат право и с гордост биха обявили своето членство.