Харта на БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО

Поело от дълбините на световните цивилизации властния повик за човешко усъвършенстване, прозряло исконната истина за бездната, стояща между величието на духовното и ежедневието на материалното, изпълнило се с прозрението за мъчително трудното съграждане и главоломно лесното рушене, заредило се с готовността да приема като свое изпитание всяко предизвикателство пред човешкия род, приело повелята да работи неизменно за тържеството на Красотата и Истината над бруталността и предразсъдъците по света, вслушало се в мъдростта за здравината на снопа пръчки - праобраза на братската верига и слабостта на самотната клонка, преодоляло разломите от поспешния растеж, но и запомнило раните от паданията си в тях, понесло болката от ударите на общественото недоверие, но и съхранило се незасегнато от силата им, застанало като кордон около пиедестала на свободния дух, но и повелило си да вписва единствено със смирение всяка своя стъпка във Великото Строителство на Всемира,
БЪЛГАРСКОТО MACOHCTBO, ВЕДНО С ТРИВЕКОВНОТО СЪВРЕМЕННО МАСОНСТВО, КАТО ДЕКЛАРИРА СВОЯТА НЕИЗМЕННА ОТДАДЕНОСТ КЪМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ В ЖИВОТА,
заявява, че:

 • усилията на всеки свободен зидар ще бъдат насочени към неизменна работа за просперитета на Република България и на Българския Народ,
 • ведно със своите братя масони по Земята ще полага всички възможни усилия за изграждането на един по-добър свят: по-страдателен, по-мъдър, по-красив, а когато трябва да бъдат защитавани исконни човешки ценности,  и по-силен,
 • ще работи постоянно за укрепването на Световната Братска Верига, ревниво пазейки я от всяка застрашаваща я опасност и в същото време възприемайки я като символ на единението около Великия Архитект на Всемира - идейния масонски символ за съвършенство,
 • ще следи за устойчивото култивиране на самоусъвършенстване, на морално и добродетелно израстване на своите членове, които би следвало да се въздигат с подобни качества до положението на безспорни примери за обществото,
 • ще полага неизменни усилия, щото злободневието на профанския живот да не измества съкровения стремеж към философско-интелектуално извисяване на Свободните Зидари,
 • ще следва безкомпромисно исконните повеления за масонска регулярност в Ориент България, като ще отстоява своя традиционен идентитет, без да допуска да изглежда старомодно,
 • ще съблюдава изискването за градежна работа, ограничаваща се до Трите Символични Степени: Чирак, Калфа и Майстор,
 • ще вгражда във всяко свое действие ориентирите на исконните си принципи: на Братската Любов, на постоянното дирене на Истината и на готовността за Благотворителност,
 • ще полага усилия да изгражда своето микрообщество като своеобразно огледало на всички социални хоризонти в България, носещи пъстрото множество от гледни точки на съвремието, което вече не е свързано с една - единствена монолитна идея,
 • ще култивира сред своите членове траен стремеж към взаимно зачитане, толерантност и добронамереност, отдавайки безусловно предимство на философията на еволюцията пред стихията на революциите,
 • ще демонстрира чрез персоналните разбирания на членовете си непоколебима твърдост срещу всяка прокламация на доктрини, подтикващи към каквато и да било сегрегация, и ще защитава с всички допустими средства онзи живот, който е изпълнен с дух на братство, непомрачено от естествените човешки различия, постановявайки, че не съществува нито един човек, който да е априорно по-висш или по-нисш спрямо друг и приемайки единствено голямото етническо и културно разнообразие, свързано с различните степени в развитието на човешките общества,
 • ще работи за засилване на връзката между обществото и Ордена, като в същото време не ще допуска каквото и да било негово използване за лични или групови облаги, както и за провокиране на официални негови реакции по каквито и да било политически или вероизповедални проблеми,
и в резултат на всичко изредено
ЩЕ БЪДЕ ЕДНО ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНИ МЪЖЕ, ПОСВЕТИЛИ СЕ В БРАТСТВО И ПОЕЛИ МИСИЯТА ЗА НЕГОВОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПО СВЕТА.